DGA en 
werknemersverzekeringen

Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. Deze nieuwe regeling geeft duidelijkheid. Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. Deze nieuwe regeling geeft duidelijkheid over de vraag of een directeur-grootaandeelhouder (DGA) verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Deze nieuwe regeling was nodig door de komst van de Flex-BV en door recente jurisprudentie.

Achtergrond van de nieuwe regeling 
De nieuwe regeling wordt ingevoerd omdat de bestaande regeling sinds de invoering van de flex-BV per 1 oktober 2012 (Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht) verouderd is en er de nodige ontwikkeling is geweest in de jurisprudentie. De bestaande regeling wordt per 1 januari 2016 ingetrokken en vervangen door de nieuwe regeling.

Huidige regeling 
Een bestuurder van een vennootschap is in dienstbetrekking bij die vennootschap indien hij daarvoor een vergoeding ontvangt. Dat betekent dat hij loonbelasting moet afdragen en bovendien kwalificeert hij voor de werknemersverzekeringen mogelijk als DGA indien hij aandelen in die vennootschap heeft. Hierdoor is hij mogelijk niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 

In de huidige regeling is de definitie van bestuurder beperkt tot de statutair bestuurder. In jurisprudentie wordt die tekst heel letterlijk genomen. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat premieplicht ontstaat als in plaats van de natuurlijke persoon een persoonlijke holding statutair bestuurder is van de werk-BV. 

Nieuwe regeling 
In de nieuwe regeling is de definitie van het begrip bestuurder uitgebreid. Naast de statutair bestuurder wordt ook de natuurlijke persoon die namens een rechtspersoon de werkzaamheden voor de vennootschap feitelijk verricht, als bestuurder aangemerkt. Een bestuurder kwalificeert op basis van de nieuwe regeling niet voor de werknemersverzekeringen indien hij (direct of indirect): Samen met zijn echtgenoot* een zodanig aantal aandelen bezit dat hij volgens de statuten zelf of met zijn echtgenoot kan besluiten over zijn ontslag; Samen met bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad en zijn echtgenoot, tenminste 2/3 van de aandelen met stemrecht bezit zodat hij met die bloed- of aanverwanten en zijn echtgenoot, over zijn ontslag kan besluiten; Een zodanige zeggenschap heeft, al dan niet met elkaar in een groep verbonden, dat hij hierdoor over zijn ontslag kan besluiten; Behoort tot een zodanige groep die samen alle aandelen houden van de vennootschappen en waarvan elke aandeelhouder een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt. 

* Als echtgenoot wordt ook aangemerkt de geregistreerde partner en de ongehuwd meerderjarige waarmee de bestuurder een gezamenlijke huishouding voert (niet een bloedverwant in de eerste graad). 

Voor de inkomstenbelasting heeft een DGA een aanmerkelijk belang als hij tenminste 5% van het aandelenkapitaal bezit. Voor de loonbelasting is een DGA werknemer als hij arbeid verricht voor een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang (volgens de definitie van de inkomstenbelasting) heeft. Dit kan een echte dienstbetrekking zijn maar ook een fictieve. Voor de Pensioenwet wordt een DGA met 10% of meer van de aandelen en het stemrecht niet als werknemer aangemerkt. 

Algemene disclaimer: "Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de vermelde informatie juist is op het moment waarop deze gepubliceerd wordt of na verloop van tijd nog steeds juist is. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve géén acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies." ©Pensioendesk Nederland Alle rechten voorbehouden. 

Onze conclusie inzake DGA en werknemersverzekeringen 
In de nieuwe regeling wordt meer naar de feitelijke omstandigheden gekeken. Het uitgangspunt is of een gezagsverhouding tussen de vennootschap en de bestuurder aanwezig is. Dit betekent dat als een DGA zijn ontslag zelf kan bepalen er géén sprake is van een gezagsverhouding. Bij pensioenopbouw en gecombineerde pensioenverzekeringen in eigen beheer, is het van belang dat er ook meer dan 10% stemrecht aanwezig is, anders is er sprake van een onzuivere pensioentoezegging.

Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Wilt u voorbereid zijn op een ongewenste impact van de Corona crisis? Is er een aanpassing noodzakelijk van uw pensioenregeling? Of misschien wilt u hierover een adviesvoorstel of een afspraak maken met één van onze experts om van gedachten te wisselen? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Ik wil meer weten!