Het voorlopige pensioenakkoord  samengevat in 10-punten

Een content titel

(Voorlopig) Pensioenakkoord op basis van de eerder gepubliceerde brief van Minister Koolmees

In februari heeft Minister Koolmees een 10-puntenbrief opgesteld met zijn visie omtrent een nieuw pensioenstelsel. Het is duidelijk dat het net gepresenteerde voorlopige pensioenakkoord gebaseerd is op deze brief. Ondanks het feit dat er een voorlopig ontwerpakkoord is dat tot stand is gekomen op basis van het poldermodel zal voor alle betrokken partijen de impact groot zijn. Met grote invloed op alle werknemers, arbeidsvoorwaarden en de arbeidsmarkt. In afwachting van de goedkeuring door de vakbonden nemen wij de belangrijkste veranderingen met u door.           Omdat de impact voor alle betrokkenen groot zal zijn informeert, zal Valent Pensioen Experts de belangrijkste elementen van dit voorlopige akkoord voor u toelichten.

In het voorlopige pensioenakkoord vinden wij de volgende doelstellingen uit de eerder gepubliceerde 10- punten brief:

1)   Geen premieverdeling maar pensioenopbouw op basis van leeftijd

In het huidige pensioenstelsel wordt voor en door deelnemers een gelijk premiebedrag betaald, terwijl de pensioeninkoop voor ouderen duurder is dan voor jongeren. Deze premies worden herverdeeld zodat elke deelnemer, ongeacht de leeftijd, dezelfde pensioenaanspraak opbouwt. Het kabinet wil af van deze premieherverdeling. Het gevolg zal zijn dat de pensioenopbouw afhankelijk wordt van de leeftijd: jongeren gaan meer pensioen opbouwen en ouderen minder.                       De onevenredig negatieve effecten voor oudere deelnemers die hierdoor ontstaan zullen door het kabinet worden opgevangen middels een transitieplan, dat in nadere wetgeving zal worden vastgelegd. De doelstelling is om het wettelijker kader met ingang van 2022 gereed te hebben.   Met betrekking tot de bijbehorende fiscale wetgeving is opgenomen dat in de huidige fiscale wetgeving de huidige regels voor maximale pensioenopbouw worden vervangen door een maximale fiscaal aftrekbare premie-inleg. Deze zal dan zowel gaan gelden voor werknemers als ook voor zelfstandigen. 

2)   Mogelijk toevoegen van collectieve elementen aan de premieregeling

Er zal worden onderzocht of meer collectieve elementen (bijvoorbeeld het gezamenlijk delen van langleven risico) kunnen worden toegevoegd aan een premieregeling. Daarbij is aangegeven men er naar zal streven dat het afschaffen van de doorsneepremie en de overgang naar premieregelingen bij pensioenfondsen geen invloed zal hebben op de toepassing van de geldende verplichtstellingen. Het kabinet heeft aangekondigd hierover in gesprek te gaan met de Europese Commissie. De uitkomst van die gesprekken wordt betrokken bij de definitieve uitwerking van dit akkoord.

 3)   Beleggingsbeleid afstemmen op leeftijdsgroep

De meeste pensioenfondsen hanteren momenteel een uniforme beleggingsmix. Die is niet afgestemd op de leeftijd of leeftijdsfase van de deelnemer.
Het kabinet wil dat pensioenfondsen hun beleggingsbeleid baseren op het lifecycle principe, waarbij de beleggingsrisico’s en de toe te rekenen beleggingsresultaten beter zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat deze methode van leeftijdsafhankelijk toedelen beter zal aansluiten bij de economische ontwikkelingen.

 4)   Opzetten waarderingsmodel voor omzetten pensioenen naar nieuw stelsel

Voor het omzetten van de reeds opgebouwde pensioenen naar een nieuw pensioenstelsel met persoonlijke pensioenvermogens zal door de sector een waarderingsmodel moeten worden opgesteld. Dit kan betekenen dat als bedrijfstakken of bedrijven overdracht niet gewenst vinden, zij de oude en nieuwe pensioenopbouw bij verschillende pensioenuitvoerders moeten onderbrengen. Er wordt gezocht naar een oplossing voor dit probleem. Naast de optie om oude rechten direct “in te varen” kan dan mogelijkerwijs een geleidelijke vorm van invaren tot aan de pensioendatum bedacht worden.

5)  Opname van eenmalig gedeeltelijk bedrag op pensioendatum

Het zou mogelijk gemaakt moeten worden om een deelnemer op de pensioendatum eenmalig een vast bedrag uit het opgebouwde pensioenvermogen te laten opnemen van maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen. Dit bedrag kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aflossing van een eigenwoningschuld of voor het aflossen van een hypotheek. Eenzelfde soort regeling zal toegepast worden voor de waarde van een oudedagsvoorziening in de derde pijler (lijfrente).

 6)   Beter inzicht creëren in de opbouw en waarde van een pensioen

Het kabinet wil dat iedereen beter inzicht over de hoogte van de inleg, behaalde rendement, gemaakte kosten en het opgebouwde vermogen krijgt. Dit dient te gebeuren via drie mogelijke scenario’s (slecht weer, verwacht weer, goed weer) waardoor deelnemers beter inzicht in hun toekomstverwachtingen krijgen. Deze informatie wordt eind 2019 opgenomen in de opgave van www.mijnpensioenoverzicht.nl.

7)   Pensioenopbouw voor meer mensen aantrekkelijk maken

Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat geen pensioen opbouwt groot is en dat door de veranderende arbeidsmarkt dit aantal zal oplopen. Er wordt niet gesproken van pensioenplicht, maar het kabinet gaat er wel aan werken om het opbouwen van pensioen voor onder meer werknemers zonder pensioen en zelfstandigen makkelijker en aantrekkelijker te maken.

8)   Verbeteringen voor nabestaanden

Omdat er nog veel onbekendheid en onduidelijkheid is over nabestaandenpensioen en de voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid wil men dat er een advies komt op welke wijze deze zaken beter geregeld kunnen worden in het nieuwe pensioencontract. Hierbij zal tevens worden gekeken naar de huidige diversiteit van het partnerbegrip.

9) Onderzoek naar koppeling levensverwachting en pensioenleeftijd

De toekomstige AOW- en pensioenrichtleeftijd zijn volgens de eerder afgesproken rekenregels gekoppeld aan de ontwikkeling van de huidige levensverwachting. Deze worden versoepeld zodat men in goede gezondheid de pensioendatum kan halen. Hiervoor worden overgangsmaatregelen genomen en worden structurele maatregelen voorgesteld.

10) Benoeming van een stuurgroep voor nadere uitwerking

Het kabinet zal de komende maanden een nadere uitwerking geven aan de door de SER beoogde en met sociale partners overeengekomen oplossingsrichtingen voor het pensioenstelsel. Hiervoor zal het kabinet een stuurgroep instellen, bestaande uit vertegenwoordigers van sociale partners en het kabinet. Pensioenuitvoerders, toezichthouders en onafhankelijke externe deskundigen worden bij deze uitwerking betrokken. De uitwerkingsvragen waarover de stuurgroep zich zal buigen betreffen enerzijds de nadere invulling van het pensioenakkoord en anderzijds de uitwerking van het transitiekader voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel.

Commentaar Valent Pensioen Experts:
De economische crisis, lage rente en toegenomen levensverwachting hebben forse impact gehad op de positie van de pensioenfondsen. Het vertrouwen in pensioenuitvoerders, zowel door werkgevers als bij deelnemers en pensioengerechtigden, neemt hierdoor al jaren af.
In de eerder verzonden 10-punten-brief gaf het kabinet kort haar visie op de hervorming van het huidige pensioenstelsel weer. Deze punten vinden we nu overduidelijk terug in het voorlopige pensioenakkoord. De vakbonden houden een slag om de arm en we moeten dus afwachten of dit akkoord definitief is. Wat wel helder is dat de eerder geformuleerde punten bijna allemaal zijn opgenomen.                                                                                                                                      De contouren zijn er maar de uiteindelijke impact van de voorstellen is nog niet duidelijk. Op enkele punten wordt verwezen naar macro onderzoek. In de meeste gevallen zullen de betrokken partijen dus nog moeten zorgen voor nadere uitwerking.

Het wettelijke kader moet begin 2022 gereed zijn. Dit alles onder voorbehoud van de goedkeuring door de vakbonden. In ieder geval is duidelijk dat de impact enorm zal zijn met een grote verantwoording voor de uitvoering bij de werkgever met alle aandachtspunten voor de adviespraktijk van dien. Wij zullen u daarom de komende periode nog regelmatig informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Of misschien wilt u een adviesvoorstel of een afspraak maken met één van onze experts? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Ik wil meer weten!

Versturen